Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 adet yıldız bulunmakta ve bu yıldızlar tarihte kurulmuş olan 16 Türk devletini temsil etmektedir. Peki bu tarihte kurulmuş olan 16 Türk devleti hangileridir. İşte bu yazımızda 16 Türk devleti isimleri, 16 Türk devleti ve kurucuları kimlerdir, 16 Türk devletinin kuruluş ve yıkılış tarihleri nelerdir bunlardan bahsedilmektedir.

1. HUN DEVLETİ: Büyük Hun Devleti Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletidir. MÖ 220'den MS 216'ya kadar hüküm sürmüştür. Bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Mete Han döneminde devletin sınırları Japon Denizinden Hazar Denizi'ne kadar geniş bir bölgeyi kapsamıştır.

2. BATI HUN İMPARATORLUĞU: MÖ 53'de, Büyük Hun İmparatorluğunun ikiye bölünmesiyle, Batı Türkistan'da Cici Han tarafından kurulan Türk devletidir. Yaşadığı dönem boyunca en büyük bölgesel güç olmuştur.

3. AVRUPA HUNLARI (BATI HUNLARI)Avrupa Hunları MS. 434'de (Tanrının kırbacı ona bu ismi korkudan titreyen Avrupalılar takmıştır.)Atilla'nın başa geçmesiyle büyük bir devlet haline gelmişlerdir. Avrupa Hunlar'ı Hakim olduğu yıllarda, Avrupa kıtasında en büyük güç olmuştur. Roma kapılarına kadar dayanmış olup Atilla, bir gece Papayla çadırında görüştükten sonra kuşatmayı kaldırmıştır. Atilla daha sonra düğün gecesi şaibeli bir şekilde ölü bulunmuş, hala zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmektedir. Ölümünden sonra devleti dağılsa da onunla birlikte gelen halklar yerleşmiş ve bugün Macaristan'ın ataları Avrupa Hun İmparatorluğudur.

4. AKHUNLAR: 5. yüzyılın ortalarında, Amuderya nehrinin çevresinde kurulmuş ve gelişme göstermiş bir Türk devletidir. Horasan, Afganistan ve İran topraklarına kadar yayılmıştır. Kısa bir dönem hüküm sürmesine rağmen, hakimiyeti boyunca Asya'da büyük bir güç olmuştur.

5. GÖKTÜRK DEVLETİ: Göktürk Devleti, Türk tarihinde Türk adı ile kurulan ilk devlettir. Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı olan Bumin Kağan, Orta Asya'daki bütün Türk boylarını egemenliği altında toplamıştır. Bumin Kağan ölünce yerine oğlu Murat Kağan hükümdar olmuştur. Bu dönemde İpek Yolu Türklerin denetimine girmiş ve Türkler, Çin'e üstünlüklerini kabul ettirmişlerdir.(Türklerin meşhur diriliş destanı Ergenekon)

6. UYGUR HAKANLIĞI: Büyük Hunların torunları olan Uygurlar, çok sayıda devlet kurmuşlardır. Uygur Hakanlığı bunlardan birisidir. 744-840 yılları arasında hüküm sürmüştür. Selenga, Orhun ve Tola ırmakları havzalarından Baykal Gölü'nün güneyindeki bozkırlara kadar uzanan geniş sahada yaşamışlardır. 100 yıla yakın bir süre içinde, Asya kıtasında, bölgesel güç olmuşlardır.

7. AVAR DEVLETİ: Macaristan'da büyük bir devlet kuran Avarlar, zaman zaman İstanbul'u kuşatmışlardır. O dönemde Avrupa kıtasında bölgesel güç oluşturmuşlardır. İstanbul'u kuşatan ilk Türk boyu Avarlar olmuştur.

8. HAZAR DEVLETİ: Kafkaslar'da kurulmuş olan Hazarlar, Hazar Denizi'ne de adını vermiştir. VII. yüzyıldan itibaren iyice güçlenen ve bütün Doğu Avrupa'yı eline geçiren Hazarlar, III. yüzyıl hüküm sürmüşler ve yıkılana kadar bölgede çok büyük bir güç oluşturmuşlardır.

9. KARAHANLILAR: 10. yüzyılın ortalarında Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Aynı zamanda ilk Müslüman Türk devleti olarak bölgesel hakimiyet kurmuşlardır.

10. GAZNELİLER: Karahanlılarla aynı dönemde yaşamışlardır. İlk Müslüman Türk devletlerindendir. Sınırları Afganistan ve Hindistan'ı içine alır. Karahanlılar ile birlikte Asya kıtasında, bölgesel bir güç olmuşlardır.(Gazneli Mahmut en bilinen padişahlarıdır.)

11. BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU: Ön Asya'da kurulan ilk ve en büyük Müslüman Türk devletlerinden biridir. 1040-1157 yılları arasında hüküm sürmüştür. Güneybatı Asya'nın tamamına yakın bir bölümüne hakim olan Büyük Selçuklu Devleti, bölgenin en büyük gücü olmuştur.

12. HARZEMŞAHLAR DEVLETİ: Büyük Selçuklu Devleti ile aynı dönemde, 1097-1231 yılları arasında Aral Gölü'nün güneyinde yaşamışlardır. Orta Asya'da bölgesel hakim güç olmuşlardır. Moğollar tarafından yıkılmışlardır. (Bakınız Otrar Faciası)

13. TİMURLAR DEVLETİ: 1370-1507 yılları arasında, Ege kıyılarından Orta Asya'ya ve Hint Okyanusu'na kadar uzanan geniş topraklar üzerinde hüküm sürmüş büyük bir Türk devletidir. Hakim olduğu topraklardan en büyük bölgesel güç olduğu anlaşılır.(Timurlenk ve Ankara savaşı)

14. BABUR DEVLETİ: 1494-1858 yılları arasında Hindistan'da hüküm sürmüştür. Hakim olduğu tarihlerde, Asya'da büyük bir güç oluşturmuştur. Babür devletinin kurucusu Zahireddin Muhammed Babür, 5. kuşaktan Timur'un torunlarından olup adının anlamı yani Babür kaplan anlamına gelmektedir.

15. ALTINORDU HANLIĞI: 1227-1502 yılları arasında, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yaşamış bir Türk devletidir. Yaklaşık üç asır Asya'da hakim güç olmuştur.(Bugün bile kökleri hala devam etmektedir.)

16. OSMANLI İMPARATORLUĞU: 1299'da Söğüt civarında kurulmuş ve 1923 yılına kadar devam etmiş ve üç kıtada hakimiyet kurmuş bir cihan devletidir. Asıl adı Devlet-i Aliyye'dir. Toprak bakımından en geniş sınırlara ulaştığı dönemde Anadolu, Kafkasya, Kırım, Güney Ukrayna, bugünkü Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Tunus, Libya ve Cezayir'i yönetmiştir.

Neden 16 Türk Devleti


Türklerin tarihte kurduğu 16 devlet, Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan devletler bunlardır. Ancak tarihi araştırmalar göstermektedir ki Türklerin 100 ila 190 arasında devlet kurdukları bilinen bir gerçektir. Ancak neden 16 Türk devleti Cumhurbaşkanlığı forsunda yer aldı yada bu devletler neye göre belirlendiği hususunda haklı tartışmalar bulunmaktadır.

Bu devletlerin varlığı hakkında tartışmalar bu bağlamda biraz yersizdir çünkü bu devletlerin varlığı ve sürdükleri hüküm, yaptığı savaşlar sadece bizim kaynaklarımızda değil diğer pek çok medeniyetin kaynağında geçmektedir. 16 Türk devleti konusunda bu devletlerin neye göre belirlendiği ve sadece 16 devlet ile sınırlandırıldığı konusunda haklı tartışmalar bulunmaktadır.

Trük bayrağı kanunu ve 1937 tarihinde çıkan Türk Bayrağı Nizamnamesinde bu 16 Türk devleti yer almamaktadır. 16 Türk devletinin Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alması 1980 darbesi sonrasında yapılan bir uygulama olduğu görülmekte olup kaynağı belirsizdir. O dönem yerleşik bir uygulama olarak kalmış, itirazlar olsa da uygulamaya devam edilmiştir.