Avrupalıların "Tanrının kırbacı" ismini takıp korkudan tir tir titrediği Hun imparatoru Atilla, göçmen kabileleri toplayarak Avrupa Hun İmparatorluğunu kurmuş ve Avrupa Devletlerine kan kusturmuştur. Atımın ayak bastığı her yer benim toprağımdır diyen Atilla(395-453), İmparator olduğu 434 yılından, öldüğü 453  yılına dek halkını Hollanda'dan Ural nehrine, Tuna nehrinden Baltık denizine kadar uzanan toprakları Avrupa Hun İmparatorluğu altında  birleştirmişti.

Atilla Kimdir

Batıda kaynaklar tarafından zulmün ve hırsın timsali olarak anılan Hun imparatoru Atilla (bazı kaynaklarda Attila), buna karşılık Türk tarihi de dahil olmak üzere doğu tarihlerinin büyük kısmında müthiş bir yönetici ve soylu bir savaşçı olarak resmedilir adeta kahramanlaştırılır.
Avrupa Hunları'nın kökleri asırlardan beri tartışma konusu olmuştur fakat yinede kabul görüldüğü şekilde büyük bir kısmı göçebelerden oluşan Orta Asya ve Avrupalı kabilelerin bir birleşimi olduğu söylenebilir.

Mancuk Han'ın oğlu olan Atilla, babasının ölümünün ardından ufak yaşta bozkırda tek başına yaşarken amcası Rua tarafından bulunup himaye altına alınmıştır. Amcasının ölümünün ardından kardeşi Bleda ile Hun İmparatorluğunun ortak imparatoru olmuştur. Bleda 445 yılında ölünce Atilla yönetime tek başına gelir. Ardından Hun ordusu ile Romalıları Katalon savaşında yenilgiye uğratmış ve hüküm alanını genişleterek Roma üzerine ilerlemiştir.

Atilla Papaya Diz Çöktürüyor

Atilla'yı tarihe geçiren en büyük olaylardan biri ise 452 yılında yaptığı Roma seferdir. Atilla İtalya'yı önüne katmış ilerliyordu. Hristiyan dünyası panik içindeydi. Romalı siyasiler ortadan kaybolmuşken bir din adamı Papa Leo, inisiyatif alarak yanındaki heyet ile Atilla'nın huzuruna çıkar ve başbaşa bir görüşme yaparlar. Bu görüşmenin sonunda Atilla, Roma'yı fethetmekten vazgeçmiş ve Roma'yı haraca bağlayarak çekilmiştir. İşte iddialar bu görüşme neticesinde ortaya çıkmaktadır ve  halen Papa ve Atilla arasında o gece ne konuşulduğu bilinmemekte olup, batılı kaynaklar şöyle yazmaktadır. Uşağı Atilla'ya neden Roma'yı almaktan bu kadar kolay vazgeçtiniz sorduğunda Atilla "Papa ile konuşurken gökyüzünde ellerinde kılıcıyla bir Aziz göründü ve papayı dinlemezsen beni öldüreceğini söyledi "dediği rivayet edilmektedir.

Atilla'nın Roma'yı fethetmekten vazgeçmesi, hala bugün bir de batı dünyasında bir kurtuluş günü olarak algılanmaktadır. Ama daha doğrusu, büyük olasılık Papanın Romanın yakılıp yıkılacağından korkmasıdır. Ayrıca Hıristiyanlığın ebediyen yıkılacağından, kendi kaotik düzenlerini dağılacağından korkması üzerine ve Papa Leo'nun Atilla'ya bir gece boyunca yalvarması neticesinde gerçekleştiği düşünülmektedir.

Atilla'nın diğer bir efsanesi ise İtalya'da Aquileia  şehrini kuşatması 3 ay sürmüş, kuşatma esnasında yiyecek sıkıntısı baş gösterince askerleri kuşatmanın kaldırılması konusunda homurdanmaya başlamış, Atilla ise şehrin alınmasını istemektedir. O anda gerçekleşen bir olay tüm akışı değiştirmiştir. Şehirden ayrılan bir leyleği gören Atilla bu fırsatı kullanarak askerlerine şöyle seslenmiş "Bu hayvanın önsezileri güçlüdür burayı terk ediyorsa burada güven içinde olamayacağını hissettiğindendir. Demek ki şehri almamız yakındır "diyerek askerlerine motive vermiş ve şehir 2-3 gün içinde alınmıştır.

Atilla Nasıl Öldü

Atilla ile ilgili başka bir muamma ise ölümüdür. Atilla 453 yılının ilk baharında ölmüştür. Genel  kabul gören rivayete göre Atilla, genç ve güzel hanımı ile yaptığı evliliğin gecesinde ağır burun kanaması neticesinde ölmüştür. Fakat ölümüyle ilgili iddialar bugün bile sürmektedir. Bir kısım tarihçi aşırı alkolden öldüğünü, bir kısmı ise yeni evlendiği karısı İldiko tarafından bıçaklandığını öne sürmektedir. Çoğunlukta o gece içkisine ilaç atılarak zehirlendiği teorisi öne çıkmaktadır.
Michael A. Bablock, Avrupa Hun İmparatoru Atilla'nın doğu ve batı Roma saraylarının ortak ürünü olan bir komploya kurban gittiğini iddia etmiştir.
Atilla'nın mezarının nerede olduğu bugün bilinmemektedir. Çoğu tarihçiye göre Tuna nehrinin yatağı bir müddet değiştirilmiş ve Attila hazineleri ile birlikte Tuna nehrinin dibine gömülmüştür.

Atilla Kimdir Türk müdür

Cengiz Han gibi Atilla da bazı tarihçiler tarafından Türk olarak kabul edilir. Avrupa'da barbar olarak kabul edilirken Türkiye'de yaygın olarak büyük bir devlet adamı olarak kabul görür. Macaristan, Hun imparatoru olan Atilla'nın Macar olduğunu iddia eder. Macaristan İngilizce'de Hungary demektir ve bunun anlamı Hun ülkesinden gelmektedir. Ayrıca Macarların ve Türklerin ortak bir atadan geldiği tarihçiler tarafından bilinmektedir. Dil kökü aynı olup Türk ve Macar DNA'ları arasında benzerlik çıkmıştır.
Atilla'yı bizzat görmüş olan Bizanslı Priskos Atilla'yı geniş göğüslü kısa boylu bronz tenli ve küçükgözleri olan biri olarak tanımlamıştır.