osmanlı


Padişah II. Mahmud, (1785-1839) babası I. Abdülhamid annesi Nakşidil Valide Sultan’dır. 1808’de tahta çıktığı zaman 24 yaşında olan II. Mahmut, 30. Osmanlı padişahıdır. Aynı zamanda 109. İslam Halifesidir.

Kuzeni Sultan III. Selim, abisi IV. Mustafa tarafından tahtan indirilmişti. IV. Mustafa’nın 14 ay süren saltanatında, Şehzade Mahmut sürekli öldürülme korkusu yaşamıştır. Nitekim Balkanlarda örgütlenen Rusçuk Yaranı isimli Alemdar Mustafa Paşa liderliğinde oluşum, tahtan indirilen III. Selim’i tekrar padişah yapmak için İstanbul’a gelince, Sultan IV. Mustafa III. Selim’i öldürtmüş ve tek varis kalan II. Mahmud’u da öldürerek kendisinden başka taht adayı kalmayınca padişahlığının garanti olacağını düşünerek bu yönde hareket etmiştir. Ancak şans eseri Şehzade Mahmut lalasının sayesinde suikastçılardan kurtulmuş ve sarayı basan Alemdar Mustafa Paşa, Mahmud’u padişah ilan ederek Sultan IV. Mustafa’yı tahtan indirmiştir. (Ayrıntılı bilgi için bknz. Alemdar Mustafa Paşa kimdir)

Tahta geçtikten birkaç ay sonra Sultan II. Mahmut, IV. Mustafa’yı boğdurtmuştur. (17 Kasım 1808)
Sultan II. Mahmud’un ilk icraatlarından biri Alemdar Mustafa Paşanın isteğiyle Osmanlı tarihinde ilk kez padişahın otoritesini sınırlayan Sened-i İttifakın imzalanmasıdır. Sened-i İttifak ayanların gücünü arttıran, bunun akabinde padişah otoritesini sınırlayan bir belge olmuş, ancak Alemdar Mustafa Paşanın ölümünün ardından rafa kaldırılmıştır. Çoğu tarihçiye göre Sened-i İttifak uygulanmamış sadece kağıt üzerinde kalmıştır. Alemdar Mustafa Paşanın öldürülmesi ile sonuçlanan isyanın ardından, 18 Kasım 1808 yılında Sekban-ı Cedid ordusu (ocağı) kaldırılmıştır.

Padişah II. Mahmut, 28 Temmuz 1808 tarihinde başa geldiğinde Rus savaşı devam ediyordu. Ardından yenilgiler peş peşe gelince Barış yapmak zorunda kalmıştır. Yanya da çıkan isyanı Tepedelenli Ali Paşa bastırmış, ardından Fransız İhtilali'nin etkisiyle oluşan Sırp ve Yunan isyanları patlak vermiştir.

Sırp isyanı neticesinde sonuç alınamaması ve diğer karışıklıklar sebebiyle Sultan II. Mahmud, Sened-i İttifakı öne sürerek kendisine destek vermeyen ayanlara karşı mücadeleye girişir ve sonunda ülke içerisinde otoritesini sağlamlaştırmıştır.

1821 yılında ise Doğu sınırlarında İran ile savaş yaşanmıştır. Kaçar aşireti Diyarbakır’a kadar ilerlemiş ancak İran ordusunda büyük bir hastalık oluşması(kolera) sebebiyle, Kaçar aşiretinin oluşturduğu İran ordusu geri çekilmiş ve Erzurum antlaşması ile iki tarafta eski sınırlarına dönmüştür.

Sırplar' a bazı ayrıcalıklar verilerek sakinleştirilsede, Yunanistan'ın bağımsızlığını önlemek mümkün olmamış, ardından 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kanlı bir şekilde kapatılmıştır. (Vaka-a i Hayriye)
Felaketler birbirini izlemiş, Ertesi yıl Osmanlı ve Mısır donanmaları İngiliz, Fransız ve Rus ittifak donanması tarafından Navarin'de yakılmıştır.
Rusya yine boş durmamış, Balkanlar ve Kafkasya'da önemli Topraklar kaybedilmiştir. Fransızlar ise göz koydukları Cezayir'i işgal etmişler ve bunlar yetmiyormuş gibi Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı etmiş ve Anadolu'ya (Kütahya’ya) kadar ilerlemiştir.

Kavalalı Mehmet Ali Paşa Sultan II. Mahmud’tan Suriye valiliğini istemiş, Sultan kabul etmeyince Fransız destekli isyana başlamıştır. Fransızlar o dönem Osmanlı’yı hem Yunan isyanına verdikleri destekle hemde Kavalalı’ya yaptıkları yardımlarla çok uğraştırmıştır.

1839 yılında Nizip'te yapılan savaşta, Osmanlı ordusunun yenen Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır'da bağımsızlığa bir adım daha yaklaşmışken Sultan 2. Mahmud son nefesini vermiştir. Veremden dolayı hayatını kaybeden Sultan 2. Mahmud, Divan yolunda yaptırdığı türbeye gömülmüştür.
Sultan II. Mahmud Osmanlı'yı reform ile yeniden yapılandıran padişah olarak bilinir. Yaptığı reformlar Osmanlı Devleti'nin geleceğini büyük ölçüde etkilemiştir. Ordu, Eğitim, Kültür, ekonomi-yönetim gibi pek çok alanda Radikal değişmeler başlatmıştır. Dağılmakta olan yönetimi merkezileştirmiş, devlet memurlarına fes, pantolon, ceket giyme mecburiyeti getirmiştir karşı çıkanlar şiddetle cezalandırılmıştır. İl nüfus sayılı onun döneminde yapılmıştır. Mehteri kaldırıp Muzika-yı Hümayun kurdurmuştur. İstanbul'daki sahabe kabirlerini buldurup, ortaya çıkartıp, tamir ettiren de odur.

Ölümünde 4 ay sonra çıkarılan Tanzimat fermanına giden yolu açmıştır. Yaptığı tüm reformlar ile Devlet-i Aliyye’nin adeta çehresini değiştirmiştir. Padişahlığı döneminde yaptığı yenilikler sebebiyle bazı kesimlerce her yüzyılda gelmesi beklenen müceddid olarak anılırken, batı yanlısı reformları sebebiyle de bazı çevrelerce gavur padişah olarak anılmıştır. Napolyon 1810 yılında Rus seferine çıktığında Sultan II. Mahmud’a ittifak teklif etmiş Sultan, Napolyon’u güvenilir bulmadığından dolayı reddederek 1812 yılında Bükreş antlaşması imzalanmıştır.

Sultan III. Selim kısır olduğu için şehzadelik döneminde Sultan II. Mahmud ile oldukça ilgilenmiştir. Sultan II. Mahmud’ta onun gibi müziğe düşkün şekilde yetişmiştir. Ayrıca iyi bir hattattır. Şehzadelik döneminde topçulukla yakından ilgilenmiştir.Sultan II. Mahmud, Osman Gazi ve I. İbrahim’den sonra Osmanlı Padişahları içinde son soy atasıdır. En son 6 Osmanlı padişahından ikisi onun oğlu dördü ise torunudur. Yargı kararı olmadan idam etme yetkisini kullanan son padişahtır.