Padişah IV. Mustafa (1779-1808) I. Abdülhamid'in Ayşe Sultan'dan Doğan oğludur. 28 yaşında tahta çıkan IV. Mustafa, 29. Osmanlı padişahı, 108. İslam Halifesidir.
Tahta çıktığında yeniliklere karşı mıydı yoksa yeniliklere karşı bir grubun etkisiyle mı tahta geçti bilinmemekte ancak 3. Selime padişahlığı sırasında aleyhtarlık ettiği bilinmektedir. Oysa ki Sultan III. Selim kendisinden yaşça küçük olan kuzeni IV. Mustafa’nın şehzadelik döneminde onunla fazlaca ilgilenmiş, eğitimine özel önem göstermiştir. Kendisinden önceki şehzadelerin aksine sarayda özgür bir şehzadelik dönemi geçirmiştir.

IV. Mustafa Kabakçı Halil isyanı ile tahtan indirilen III. Selim’in yerine 28 yaşında tahta çıkarılmıştır. (29 Mayıs 1807) Kabakçı Halil gibi isyankarların önemli yerlere gelmesi ve Nizam-ı Cedid ordusunun dağıtılması gibi olaylar akabinde Osmanlı merkezi idaresinde çöküş yaşanmıştır.

Padişah IV. Mustafa tahta geçtiğinin ikinci günü Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir anlaşmayı imzalamıştır. Buna göre III. Selim'i deviren ihtilalciler hiçbir şekilde ceza almayacaklar ve yeni padişaha bir daha isyan etmeyeceklerdi.
2 yıldır devam eden Rus Savaşı da Bir anlaşmayla sona erdirilmiş, ardından Rusçuk da bulunan Vezir Alemdar paşa ye sığınan Kabakçı Mustafa isyanı sırasında Nizamıcedit taraftarlarından sağ kalanlar, Rusçuk Ayanı isimli oluşumu kurmuşlar ve İstanbul'daki yönetimi devirmeye karar vermiştir.

Amaçları, başarılı olmaları halinde III. Selim'i başa geçirmektir. Bir kısmı İstanbul'a gelerek asilerden bunalan IV. Mustafa ile temas kurmuş, onu asilerden  kurtaracaklarını, bunun için bir orduyla İstanbul'a gelmeleri gerektiğine onu inandırmışlardır. Alemdar Mustafa Paşa isyancı ordusuyla Edirne'ye gelir ve sadrazamı kandırmayı başarmıştır. Daha padişah tarafından Davut Paşa Sarayı'nda karşılanmıştır. 28 Temmuz 1808 sabahı Babıali’ye gelerek sadrazam Çelebi Mustafa Paşa mührü zorla alınmıştır. Kuvvetleriyle Topkapı Sarayı önüne geldiğinde IV. Mustafa oyuna geldiğini anlamış ve sarayda hapis vaziyetteki III. Selim ile kardeşi Şehzade Mahmud'un öldürülmelerini emretmiştir. Ancak Şehzade Mahmut lalasının yardımıyla kaçmış ve ardından tahta çıkarılmıştır. Ancak sabık Sultan III. Selim öldürülmüştür. Şehzade Mahmud da öldürseydi bu Osmanlı hanedanının sonu olacaktı.

Sultan IV. Mustafa Saltanatı 14 ay sürmüş ve saltanatı en az süren 2. Osmanlı padişahıdır. Döneminde Yeniçerelere büyük tavizler verilmiştir. Sinirli, acımasız ve hırçın yapısıyla bilinmektedir. Ayrıca IV. Mustafa ıslahatlara karşı duruşu ile bilinir. Sultan II. Mahmud padişah ilan edilince sarayda hapis hayatına alınmış, 17 Kasım 1808 günü Yeniçeri desteği ile tekrar tahta geçirilmeye çalışılmasından endişe duyan Sultan II. Mahmud Şeyhülislamdan fetva alarak onu boğdurtmuştur.