a


Padişah II. Mustafa (1660-1704) IV. Mehmet'in Emetullah Gülnüş hatundan olan oğludur. 22. Osmanlı padişahı 101. İslam Halifesidir.

Şehzadelik döneminde ilim konusunda müthiş bir tahsil yapmıştır.
Amcası II. Süleyman'ın ölümü üzerine 31 yaşında tahta geçmiştir. Tahta geçtiğinde Osmanlı Devleti'ni yeniden diriltmek ve askeri başarılara da devam etme sözü verdikten sonra gerçekten de ilk iki yıl çok iyi geçmiştir. Osmanlı ordusu başında sefere çıkmış, denizlerde Venediklilere karşı başarılı seferde düzenlemiştir. Sakız Adası geri alınmıştır.

Deli Petro, Azak Kalesi'ni hücum etmiş, ancak kuşatma da kale teslim olmak zorunda kalmıştır. Ardından Ordusu'nun başında çıktığı Üçüncü sefer de Tisa suyunun Doğu yakasında Avusturyalıların baskını uğramış (11 Eylül 1697) ve Osmanlı ordusu feci bir yenilgi almıştır. (Bknz. Zenta Muharebesi) Rus, Polonya, Venedik ve Avusturya ittifakı karşısında fazla dayanamayan Osmanlı İmparatorluğu Karlofça Barış anlaşmasıyla Macaristan’ı Avusturya'ya, Mora'yı Venedik'e Podolya’yı Polonya'ya bırakmıştır. Ertesi yıl Azak Kalesi Ruslara bırakılmıştır.

Bu durum ile birlikte Karadeniz Osmanlı gölü olmaktan çıkmış, Osmanlı Devleti'nin son anlarına kadar uğraşacağı yeni bir rakibi Ruslar Tarih sahnesinde yerini almıştır.
Tahta çıktığında Zevki sefa ile rahatı kendisine haram ettiğini ilan eden 2. Mustafa, yenilgilerin ve uzun süren savaşlardan sonra Feyzullah Efendi'nin etkisinde kalarak Edirne Sarayı'na kapanmış, dışarıyla bağlantısını kesmiştir. İyi bir Hattat, Şair, ok ve cirit ustasıdır.

Ardından 1703 yılında vukubulan Edirne vakasında İstanbul'da yürüyen onbinler Edirne'deki padişahı ve bütün yönetimi değiştirecek ve toplayacakları bir mecliste hangi Şehzade'nin padişah olacağına karar verecektir. Sultan II. Mustafa’nın 1703 yılında yönetimle ilgisi kalmaması Feyzullah Efendinin yönetiminden duyulan rahatsızlıklar ve Padişahın Rusların Azak kalesine saldırmasından sonra 1700 yılından itibaren İstanbul’a gelmemesi birleşince İstanbul’dan yola çıkan ordu Edirne’ye gelir ve tahtan indirilen Sultan II. Mustafa indirildikten kısa bir süre sonra 29 Aralık 1703’te ölür. Cenazesi Babası IV. Mehmed’in yanına gömülmüştür.

Sultan II. Mustafa Osmanlı İmparatorluğunda ordusunun başında sefere çıkan son padişahtır. Atası Kanuni Sultan Süleyman’ı örnek alarak ordusu ile çıktığı seferlerde ülkeyi tekrar eski gücüne kavuşturmak istese de başaramamıştır. Devrinde imzalanan Karlofça Antlaşması Osmanlı İmparatorluğunun çok büyük ölçüde toprak kaybettiği ilk antlaşmadır.