s


Padişah III. Selim (1761-1807) III. Mustafa'nın Mihrişah Sultan'dan doğan oğlu olup 1789 yılında 28 yaşında tahta çıkmıştır. 28. Osmanlı padişahı 107. İslam Halifesidir.
Tahta çıktığı yıl Fransız ihtilali yaşanmıştır. Kendisini Rusya ve Avusturya ile başlayan savaşın içinde bulmuştur. Bu süreçte Rusya'ya karşı İsveç'te yapılan ittifak fayda etmemiş, ancak Prusya ile yapılan anlaşma Avusturya'nın savaştan çekilmesini sağlanmıştır. Ardından cephede yalnız kalan Rusya'yla da Yaş anlaşması imzalanmıştır. Bu sürecin ardından Osmanlı için Barış fırsatı doğmuş ve 3. Selim yapmayı düşündüğü ıslahat çalışmaları için girişimlere başlamıştır.

Teknik okullar, kara, Deniz Kuvvetleri, Avrupa'nın modellere göre yeniden düzenlenmiş, yeni gemiler yaptırılmıştır. Eğitimli askerleri yetiştirmek için Nizamı cedit birlikleri kurulmuştur. Yabancı devletlere elçiler yollanmış, ıslahatlar yapılmaya devam etmekteydi. III. Selim dönemi ıslahatları arasında ilk devlet matbaasının kurulması, Osmanlı’nın ilk resmi yabancı dilinin Fransızca yapılması, Nizam-ı Cedid adı altında batılı ordulara benzer yapıda bir ordu kurulması gibi yenilikler bulunmaktadır.

Ancak 1798 de Napolyon'un Mısır'ı işgal edince Fransa ile ilişkiler bozulmuştur. Ardından İngilizlerle İttifak yapılarak Napolyon Mısır'dan çıkarılmıştır.
Bu sürecin ardından Sırp isyanı başlamış, Nizami Cedid askerleri isyanı bastırmaya gönderilmiştir.

İngilizler Ruslarla başlayan yeni savaşta Rusların yanında yer almış ancak Ruslar ilerlese de herhangi bir başarı sağlayamadan geri dönmüşlerdir. Tam bu sırada Kabakçı Mustafa'nın liderliğinde Nizam-ı cedit karşıtlarının isyanı başlamıştır. 3. Selim asilerin isteklerine uyarak Nizamı Cedit'i kaldırmış ancak tüm isteklerini yapmasına rağmen tahtan indirilmekte kurtulamamıştır.

Tahtan indirildikten sonra Rusçuk ayanı isimli oluşum Balkanlarda Alemdar Mustafa Paşa liderliğinde onu tekrar tahta çıkarmak için harekete geçerek İstanbul’a gelince Padişah IV. Mustafa'nın emriyle feci şekilde öldürülmüştür. Kendisini öldürmeye gelen Yeniçeriler ile uzun süre boğuştuğu, hatta korunmak için çok sevdiği ney i kullandığı bilinmektedir.
Padişah III. Selim sakin ve yenilikçi yapısı ile bilinir. İleri derecede Bestekâr olan Padişah III. Selim musikide yeni bir makam İcat edecek derecede iyi bir bestekârdır. Eserleri günümüze kadar ulaşmıştır.Şehzadeliği döneminde Fransız ihtilali öncesinde son Fransa kralı 16. Louis ile mektuplaşmıştır.