ölüm


Kösem Sultan (1589-1651)Osmanlı Tarihindeki önemli valide sultanlardan biridir. Kösem Sultan ölümü 62 yaşına kadar 6 adet padişah görmüş, 2 oğlu ve 1 torunu padişahlık yapmıştır. Dolaylı yoldan yönettiği padişahlar sayesinde çeyrek asır Devlet-i Alliye'yi yönetmiş ve Osmanlı tarihinin en güçlü kadını olmuştur.


Kösem Sultan, 15 gibi erken bir yaşta saraya gelip Osmanlı padişahı I. Ahmed' in en sevdiği hasekisi olarak büyük bir aşk yaşamışlardır. Bu birliktelik sayesinde Kösem Sultan' ın I. Ahmed' ten olan  çocukları sırayla tahta çıkmıştır. Bunlardan tahta çıkan IV. Murad kişiliği gereği abisinin de gözünün önünde öldürülmesinden dolayı oldukça sert bir mizaca sahip olup kardeşlerini tahtın varisi olduğu gerekçesiyle ortadan kaldırmayı amaçlamış, Kösem Sultan diğer oğlu İbrahim' i deli olduğu gerekçesiyle abisinden korumuştur. IV. Murad' ın ölümünün ardından I. İbrahim' i başa geçirmiş, ona sürekli cariyeler getirip büyücülere okutarak düzelmesi için çeşitli yollar denemiştir.


Ancak 8 yıl tahtta kalan indirildikten sonra katledilen Padişah I. İbrahim, annesinin entrikalarından ve baskısından kurtulmak için ceza verip onu saraydan kovdurmuştur. Bu süreçte ihtiraslı bir kadın olan Kösem Sultan, çeşitli entrikalar ve üzerinde oldukça etkili olduğu ocak ağaları ve yeniçeri cuntası yoluyla, oğluna karşı isyan edilmesine ve öldürülmesine ses çıkarmamış, tertiplenen plana göz yummuştur. Meydana gelen isyan neticesinde, Padişah I. İbrahim ağalar tarafından öldürülmüş ve bunun üzerine İbrahim'in oğlu IV. Mehmet 7 yaşında padişah olmuştur. 


Kösem Sultan'a tekrar tahtı yönetme şansı doğmuştur. Çünkü oğlu 4. Murat çocuk yaşta tahta geçtiği için (11 yaşında 1623 yılında IV. Murat'ın tahta çıkışı) Sultan Murat kendi gücün toplaya dek yaklaşık 8 sene Kösem Sultan oğlu yerine devlet yönetiminde arka planda söz sahibi olmuştur. Ancak Kösem Sultan alıştığı şekilde tahtı yönetmeye hazırlansa da IV. Mehmed' in annesi Turhan Hatice Sultan, kayın validesinin entrikalarını bildiğinden ona karşı dik durmuş, aralarında bir nevi gelin kaynana çekişmesi başlamıştır. Valide Turhan Sultan Sultan İbrahim'in baş hasekisiydi. Ancak kayınvalidesi Kösem Sultan gibi devlet işlerinde pek tecrübesi bulunmuyordu. Turhan Sultan oğlu Mehmet'in 7 yaşında tahta geçmesi üzerine devlet işlerini direkt katılmaya çalışmıştır. Burada Kösem Sultan ile mücadelesi başlayacaktır.Sultan İbrahim'in katledilmesinin ardından Kösem Sultan, Ocak ağalarıyla olan ittifak durumu ve Kösem'in egemenliği Doruk noktasına ulaşmıştı. Halk, ocak ağalarıyla Kösem Sultan'ın ortak hareket ettiğini, tüm devlet işlerinde tasarrufun Kösem Sultan'ın elinde olduğunu biliyordu. Ancak 1648 yılında IV. Mehmet'in tahta geçmesi ve yeni Validelik makamının Hatice Turhan Sultan a geçmesine rağmen Kösem Sultan eski saraya gönderilmemiş, Topkapı Sarayı'nda kalarak büyük Valide Sultan sıfatıyla iktidarını sürdürmüştür. Hatice Turhan Sultan ise saraydaki hadım ağalarıyla, baş lala Süleyman Ağa ve Musahip İsmail Ağa'nın bulunduğu bir grup yandaş grubu ortaya çıkmıştır. Kösem Sultan grubu ve Hatice Turhan Sultan grubu arasında zaman zaman çatışmalar yaşamaktaydı. Sultan Kösem Bu dönemlerde sabredip ibadete kendini vermiş fakat Ağaların ittifakıyla devlet işlerinden elini çekmemiştir. Sultan Kösem, Hatice Turhan Sultana göre güçlü bir otorite sahibiydi. Kösem Sultan, Hatice Turhan sultana karşı Ocak ağalarına güvenmekteydi.


Tam bu dönemde sarayda bir rivayet çıkmıştı. Kurulan komploya göre ocakağaları Sultan IV. Mehmet'i yani çocuk padişahı tahttan indirecek, Hatice Turhan Sultan eski saraya sürülecek, yandaşları da ortadan kaldırılacak ve sonunda Sultan Mehmet'in yerine kardeşi Süleyman tahta çıkacaktı. Süleyman'ın annesi Dilasup, Hatice Turhan Sultan'a göre oldukça saf bir kadındı. Ayrıca Kösem'e kesinlikle rakip olamayacak bir kişiliğe sahipti.

Daha sonra bu rivayetin gerçek bir Komplo olduğu ortaya çıkacaktı. İlk olarak Sultan Mehmet'in (o dönem 9 yaşında) zehirlemek ile süreç başlayacaktı. Helvacıbaşının padişaha zehirli şerbet vereceğini Meleki isimli cariye Turhan Sultan haber vermiş, Turhan Sultan'da Baş Lala Süleyman ağaya hemen durumu bildirmişti.

Lala Süleyman bunun üzerine 14 adamı ile karşı plan düşünür ve Kösem'in katledilmesi için aralarında yemin ederler.

Tam bu sırada Saray avlusunda Kösem'e yakın ocakağalarının, nöbetçileri silahlandırdıklarını görürler. Suikast Hakkında artık kuşku kalmamıştır. Lala Süleyman Ağa, adamlarına padişah bozulmak üzere Komplo kurulduğunu açıklar. Bunun üzerine sarayda buna karşı Hazırlık yaparlar.

Ramazan ayı olduğu için İftardan sonra herkes odalarını çekilip rahattayken Kösem Sultan'ı öldürmek isteyen isteyenler padişahın Has odasının önüne gelip küçük padişahtan Valideyi isteriz demişlerdir. O Mehmet bunun üzerine odalarına gitsinler diyerek emir verir. Ancak grup dağılmayıp bu sefer Kösem Sultan'ın dairesine doğru ilerlerler. 

Önce Harem' de bulunan Kösem taraftarları kılıçtan geçirdikten sonra, Başta Lala Süleyman ağanın bulunduğu grup, Kösem'in kapısına gelir. Kösem Sultan gelenlerin niyetini ve kim olduğunu anlayıp Can korkusuyla Odalar tarafına kaçıp gizlenmek ister. Gizli odalardan birine girip dolapların birinin üstü rafına gizlenir. Ancak aramalar sonucunda yeri tespit edilir ve Kösem Sultan eteğinden tutulup aşağı indirilir. Küçük Mehmet isimli Aslında dev gibi olan bir adam, perdelerden birine kılıcıyla kesip perdenin ipini Kösem Sultan'ın boğazına geçirerek onu boğarak öldürdüğü, boğulma esnasında Ağız ve burundan kan fışkırıp katilin üzerine bulaştığı, Kösem Sultan öldükten sonra odasının eşyalarını Büyük biri yağmaya uğradığı Naime isimli eserde Ahmed efendi tarafından ayrıntılı olarak nakledilmiştir. 

Aramalar sırasında bulunan gizli bir dolapta saklanan Kösem Sultan' la askerler arasında öylesine büyük bir boğuşma yaşanmış ki, Valide sultanın odasındaki her şey kan revan içinde kalmıştır. 

Çok vahşice katledilen Kösem Sultan' nın ölümü anında uygulanan hırs ve İntikam şekli korkunçtur. Kösem Sultan' ın bağırışları sarayın duvarlarında uzun bir süre yankılanmış, ancak yalvarmaları onu bu kötü sondan kurtaramamıştır.
Kösem Sultan yaklaşık çeyrek asır, koca bir imparatorluğu dolaylı yoldan yönetmiş ve tarihe Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü kadını olarak geçmiştir. Dolaylı yoldan ülkeyi yönetmesinin sonunda, önce evlat katili, daha sonra kendi entrikalarının kurbanı bir Valide Sultan olarak anılmaktadır. Kösem Sultan' ın cenazesi, padişah I. Ahmet' in Sultan Ahmet Camisinde bulunan türbesinin yanına defnedilmiştir. 

Halk ve ulema o dönem çocuk sultanların valideleri tarafından etki altına alınması ve devlet işlerinin başında Valide sultanların bulunmasını iyi görmüyordu. Bu sebepten 4. Mehmet döneminde devlet iktidarı 15 Eylül 1656 dan itibaren, önemli bir sadrazam olan Köprülü Mehmet Paşa'ya teslim edilmiştir. Osmanlı dönemi Köprülü Mehmet Paşa sayesinde yönetimi toparlayabilmiştir.

Tarihi belgelere bakıldığında Kösem Sultan'ın oğlu IV. Murat döneminin başlarında 1623- 1632 ve Sultan İbrahim'in katledilmesinin ardından 1648-1651 dönemlerinde devletin son karar mercii olarak adeta resmi naiblik yaptığı görülmektedir. Dahası Veziri Azam Sofu Mehmet ile Sultan Kösem arasında küçük padişahların yerine Devlet erkine sahip olmak konusunda rekabet yaşanmıştır.


Kösem'in öldürüldüğü gün 14 bin kişinin aç kaldığı söylenmektedir. Kösem Sultan 2 Eylül 1651 günü 62 yaşında öldürülmüş olup, öldürülen ilk Valide Sultan olarak tarihe geçmiştir.