d

Tarih boyunca yaşamış insan topluluklarının arasında semavi dinlerin haricinde, farklı inanç çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bu inanç şekillerinden biri de Deizmdir. Deizm, 17 yüzyıldan itibaren adını duyurmaya başlamış olup sadece Tanrıyı yaratıcı olarak kabul eden, diğer tüm dinleri reddeden bir inanç biçimidir.

Deizm, Deist Nedir

Deizm, evrenin bir yaratıcı tarafından yaratıldıktan sonra bu yaratıcının insanı kendi başına bıraktığını kabul eden bir felsefi akım ya da inanç biçimidir. Deizm, peygamberleri ve Kutsal kitapları reddeder. Deizm inancını kabul edenlere, bu felsefi görüşü olanlara deist denir.
Deizme göre mutlak bilgiye ulaşmanın yolu vahiy ve peygamberlerden geçmez. Doğa, bilim ve akla dayanır. Deizme göre insan aklı yeterli olduğu için vahiy ve kutsal kitaplara gerek yoktur.

Deizme göre yaratıcı dünyayı ve evreni bir kez yaratmış, sonra kendi yasalarına göre işlemesi için insanları ve evreni bir başına bırakmıştır. Tanrı evrene ve dünyaya müdahale etmemektedir.

Deizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır

Deizmin fikir babası 17. yüzyılda yaşayan İrlandalı Katolik bir ailede doğan  John Toland'dır.  "Pentheistikon" isimli kitabında akla dayalı maddeci bir dinin gerektiğini savunmuştur. Toland'ın bu düşüncesi birçok düşünür tarafından kabul görmüş ve Deizm olarak dünyaya yayılmıştır. Voltair ve Rousseau gibi ünlü düşünürler de deizmin savunucusu olmuştur. İlk Deizm kelimesinin Viret (1564) ve Burton(1621) tarafından kullanıldığı genel olarak kabul görülmektedir.

İngiliz filozof Edward Herbert, "De Veritate" (Hakikat Üzerine) isimli kitabı ile Deizmin kurucuları arasında sayılmaktadır. Herbert'e göre bir yaratıcı vardır ve evreni yaratmıştır. Ancak dinlerde yer alan akıl dışı söylemler doğal düzene gölge düşürmektedir.
Rousseau da deizmi savunmuş ancak onun asıl savaşı din adamları ile olmuştur. Rousseau, özellikle katı gördüğü kilise rahipleri ve din adamlarını gereksiz aracılar olarak görmüştür. Deizm genel olarak katı ve baskıcı Katolik dünyasındaki din adamları yüzünden kurulmuştur denilebilir.

Deizmin Özellikleri

Deizm, kutsal kitaplar, vahiy ve peygamberlere inanmayıp İnsan aklının yeterli olduğu inancını kabul edip bu nedenle imana gerek olmadığını savunmaktadır. Deizmde günah, sevap gibi kavramlar bulunmazken, öldükten sonra yaşam ile ilgili çeşitli farklı görüşler bulunmaktadır. Bir kısmı öldükten sonra insanların dünyada yaptıkları iyilikler sayesinde ödüllendirileceğini, ya da yaptıkları yüzünden cezalandırılacağını düşünürken, bazı Deistlere göre ise öldükten sonra ne olacak bilinemez. İnsanların öldükten sonra Tanrı tarafından diriltileceği konusu muallaktadır.

Semavi dinlerde, özellikle Dinimiz İslam inancında kıyamet gününden sonra, bütün insanların tekrar diriltileceği konusu ayrıntılı olarak açıklanmakta, ancak Deizm, Semavi dinlerin tümünü tamamen reddettiği için deizmin bu noktasında, ölümden sonraki süreç ile ilgili bir boşluk bulunmaktadır. Ölümden sonrası, deizmin açıklayamadığı konular arasındadır.

Deizme göre Tanrı kainatı yaratmıştır. Bu kesin olarak inandıkları bir şeydir. Yaratıcı, insanların akla dayalı davranmasını ister. Deizmin dayandığı temel insan aklı ve doğadır. Deistler kehanetler gibi doğaüstü olgulara iinanmazlar. Doğru din inanışı insanın mantığında ve dünyanın doğal düzeninde bulunmaktadır. Deizm maddesel bir inanıştır. Deizmin dua etmek için bir ritüeli bulunmamaktadır. Genelde şükür duası ettikleri söylenmektedir.

Deizim korku üstüne kurulmadığını, dinin Emir ve yasaklarına uyulmadığı takdirde yaratıcının uymayanları cezalandırılacağını reddeder.

Deizm ve Ateizm Aynı mı

Ateizm, Deizm ile aynı şey değildir. Ateizm, yaratıcıyı tümden reddeder. Deizm ise bir yaratıcı olduğunu kabul etmektedir. Deizm bilim ve akla dayanırken, diğer tüm dinler, kutsal kitaplar, vahiyler ve imanı reddetmiştir. Deizme göre mutlak bilgiye ulaşmak için papaz ya da İmama gerek yoktur. Önemli olan sadece insanın kendi sağduyusu ve aklını kullanmasıdır.

Ateizm ile deizm arasındaki fark, Ateizmde Tanrının  var olmadığı görüşü, Deizmde ise Tanrının var olduğu düşüncesi hakimdir. Geri kalan tüm yönleri neredeyse aynıdır. Genel kabul gören toplumda Deizm ve Ateizmin aynı olmasıdır. Deist ve ateistlerin sosyal anlamda aynı safta yer almalarının sebebi, deizmin de Seküler olmasıdır. Ancak aralarında önemli bir fark bulunmaktadır. Yukarıda değindiğimiz gibi ateizme göre Tanrı yoktur Deizm ise bir yaratıcının var olduğuna kesinlikle inanmaktadır.

Birçok Aydın ve düşünüre göre Deizm, Ateizme giden yolda sadece bir duraktır. Ancak bazı aydınlara göre bu düşünce yanlıştır. Onlara göre bir deist, yaşamı boyunca ateist olmadan deist kalabilir.

Deizm ve Evrim Teorisi

Evrim teorisi, Charles Darwin'in ortaya sürdüğü, tüm canlıların ortaya çıktıklarından itibaren değişime uğrayarak, bugünkü formlarına ulaştığını iddia ettiği teoridir. Temelinde canlıların güçsüz oldukları yanlarını bir sonraki nesle aktaramayıp, sürekli güçlü parçalarının gelecek nesillere geçmesi sonucu, canlıların geçirdiği değişime dayanmaktadır. Evrim teorisi ile özdeşleşen en popüler konu ise insanın maymundan evrimleştiği teorisidir. Popüler olarak insan maymundan geldiği şeklinde bir teori, dünya çapında evrim teorisi ile özleşse de evrim teorisinin asıl düşünce ögesi, güçlü ırkın ya da güçlü özelliğin sürekli kazanmasıdır. Bu da özellikle Kelt Avrupa'sının sömürgecilik döneminde sürekli kullandığı (Bir nevi ideolojisi) ve Afrika üzerinde acımasızlıkla gösterdiği bir teori olmuştur.

Evrim teorisi sayesinde Afrika'da ki halklar sömürgeleştirilmiş (o dönemde insan ve maymun arasındaki gördükleri siyahi Afrikalıları medeniyet getirdiklerini öne sürmüşlerdir) güçsüz ve aşağılık görülmüş, beyaz ırkın kendini üstün görerek bugün bile devam eden bir sistemin kurucusu olmuştur. Beyaz ırk, Afrikalıları öyle aşağı bir insan ırkı olarak görmüşler ki Avrupa'da adına insan hayvanat bahçeleri denen iğrenç yerlerde canlı hayvanlar gibi sergilemişlerdir.

Semavi dinlerden Hristiyanlık, Musevilik ve İslam dinlerinde insanın hiçbir şekilde değişmeden yaratıldığına İnanılır. Bu sebepten semavi dinler, evrim teorisini kökten reddeder. Ancak Deizm ise evrim teorisini reddetmez ve kabul etmektedir.

Biz bu yazımızda tek doğru dinin İslam dini olduğunu bilerek, Allah'ın bize peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)  aracılığıyla gönderdiği mucizenin Kur'an olduğunu bilerek ve inanarak sadece Deizmin tanımını yapmaya çalıştık. Deizm aslında kolayca çürütülebilen bir inanç yada felsefi akımdır. Yukarıda değindiğimiz gibi katı orta-çağ Katolik Avrupa'sının baskıları sonucunda Protestanlık mezhebi gibi benzer bir akımdan ortaya çıkmıştır. Bugün dünyada ne yazık ki giderek artmakta olan Deizm, ateistlerin aksine tanrının ya da bir yaratıcının varlığını kabul eder. Ancak Deizm bu yaratıcının neye dayandığını, yaratıcı fikrine ve ismine nereden ulaştığını tam manasıyla açıklayamaz. Bu da deizmin kolaylıkla çürütülebilecek bir görüş olduğunu göstermektedir.