osmanlı
Yeniçeriler, Orhangazi ya da Birinci Murat zamanında kurulduğu düşünülen Osmanlı Devleti'nin askeri birliklerinden biridir.

Yeniçerilerin Kökeni


Yeniçeri ocağını hangi padişahın kurduğu konusunda tarihsel ihtilaf vardır. Yeniçerilerin kökeni ile ilgili iki teori bulunmaktadır. Buna göre Sultan Orhan Gazi Hristiyan devşirme çocuklardan bir ordu kurmak ister ve ufak çocuklardan birini alarak Hacı Bektaşi Veli dergâhına gider. Dergahın pirinden yeni kuracağı ordu için dua ister. Dergahın Piri elini çocuğun başına koyarak “Bunların adı Yeniçeri(yeni asker) der ve dua eder.

Diğer bir rivayet ise Sultan I. Murat’ın 1361 yılında Edirne’yi aldıktan sonra veziri Çandarlı Kara Halil Paşa’nın önerisi ile Yeniçeri ocağını kurduğuna inanılır. Osmanlı tarihçilerinden Neşri, Aşıkpaşazadegibi erken dönem tarihçilerde bu iddiayı desteklemişlerdir.

Yeniçerilerde Devşirme Sistemi

ok
Yeniçeriler Mükemmel Okçulardır

Yeniçeriler
, Hristiyan ülkelerden alınan çocuklar, devşirme yöntemi ile sıkı bir eğitimden geçtikten sonra başarılı olanlar arasından seçilerek oluşturulurdu. Bu özel birlikler padişahın etrafında bulunur, savaş zamanında ise İstanbul'u korumakla görevlendirilirdi.

Devşirme sistemi ile ocaklara alınan Hristiyan çocukları,eğitimden sonra ki ilerleyen yaşlarda yurtlarına geri dönüp ailelerine iyi bakmaları hatta devlet kademelerinde sadrazamlığa dek yükselmeleri sebebiyle, Hristiyan ailelerin gönüllü olarak çocuklarını vermelerine sebep olmuştur. Devşirme döneminde Müslüman ailelerden Yeniçeri olması için çocuk alınmıyordu.

Ailelerinden 8 ile 18 yaşları arasında alınan erkek çocukların, herhangi bir sakatlığı olmamalı ve yakışıklı olmaları gerekmekteydi. Eğitim için alınan adaylar, çocuğu olmayan Müslüman ailelerin yanına verilmek suretiyle, çocukların Türk-İslam geleneğini öğrenmeleri sağlanıyordu. Bir kaç sene bu şekilde Devleti ve gelenekleri öğrenen delikanlı Yeniçeri adayları, daha sonra Acemi ocağına alınır ve yaklaşık 8 sene eğitim görürdü. Ardından yeteneklerine göre seçme yapılırdı. Zeki ve bilgin olanlar Enderun’a alınıp devlet adamı olmaları için yetiştirilirken, yeteneklerine göre ordu içerisinde yerleştirilirdi. Mesela iyi ok atanlar Solak ocağına alınmaktaydı.

Yeniçerilerin Görevleri


Yeniçeriler, padişahın ve sarayın çevresini korumakla görevli, Kapıkulu askerlerinin (Kapıkulu askerleri Devletin sürekli ordusunu oluşturan ve direk padişaha bağlı atlı, yaya, teknik sınıflardan oluşan asker ocaklarının adıdır) önemli bir bölümünü oluşturan birliklerdir. Sadece elit Yeniçeriler, Kapı kulu sipahisi olarak yükselebiliyordu. Sanılanın aksine tüm ordu yeniçerilerden oluşmuyordu. Yeniçerilerin en yüksek sayıda oldukları dönem olan Kanuni Sultan Süleyman zamanında dahi yaklaşık 13 bin civarında olmuştur. Ancak 17. Yüzyılda Yeniçeri maaşını yüksek almak isteyen memurlar bilerek sayılarını yüksek göstermişlerdir.(Yaklaşık 53 bin civarında)

Özellikle Niğbolu Savaşı gibi pek çok savaşta, düşmana korku salan kırmızı yeşil giysileriyle, öne çıkarak savaşmış ve pek çok kahramanlık destanı yazmışlardır. Yeniçerilerin kazandırdığı ve özellikle Avrupa uluslarında adlarından korku ile bahsedilmeye başladıkları savaş 1444 Varna savaşı olmuştur.

Bununla birlikte Yeniçeriler aslında tam bir kuşatma ordusuydu. Lağımcılar isimli birlik, kale surlarının altına açtıkları tüneller ile surları patlatarak, Osmanlı İmparatorluğunun uzun dönem güçlü kaleleri rahat almasını sağlamıştır. Özellikle Sultan I. Süleyman’ın I. Viyana seferi sırasında, lağımcıların etkin ve korkutucu saldırıları ile Avrupa’da yeniçerilere bağlı lağımcıların ünlü olmasını sağlamıştır.

Yeniçerilerin Giysileri


Yeniçeriler börk isimli başlıklar giyerlerdi. Kendilerine özel üniformaları vardı. Sarayı koruyan Yeniçeriler uzun balta kullanırdı. Barış zamanında hançer taşıyan yeniçerilerin, savaşlarda kullandığı yatağın kılıcı ocağın sembolü olacak kadar meşhurdu. 16. Yüzyıldan sonra ise tabanca kullanımı yaygınlaşmıştır.(Özellikle Girit’in fethi) En yüksek rütbeli sorumluları Yeniçeri ağası olup 1593 yılında kadar tayin ve görevden alma işleri konusunda bizzat Padişah yetkiliydi. Ayrıca Yeniçeriler Padişahlara av seferlerinde eşlik ederlerdi. Ayrıca yeniçeriler mükemmel derecede iyi okçulardı.

Osmanlının, Balkanlara yerleşmesinde etkili olan Yeniçeriler, zamanla Osmanlı'nın bozulmasında da en önemli unsurlardan biri olmuştur. Yeniçeriler Osmanlı tarihinin son dönemlerinde, yaptıkları isyan hareketleri ile öne çıkmış, 17. yüzyıldan itibaren(1600 yılından itibaren) Yeniçerilere, Acemi ocakları adı altında Müslüman askerlerde alınmaya başlanmıştır. Yeniçeriler kuruluş ve yükseliş döneminde devleti ve kendilerini şaha kaldırırken, aynı şekilde ilerleyen zamanda istikrarsızlığının da en önemli sebeplerinden biri olmuştur. Örnek olarak Genç Osman'ın Yeniçeriler tarafından öldürülmesinin en önemli sebeplerinden biri Yeniçeri Ocağında bulunan devşirme askerler yerine, Anadolu ve Arap topraklarında yaşayan Müslüman askerleri almak istemesidir.

Yeniçerilerin Özellikleri


Yeniçerilere, maaşları üç ayda bir ulufe adı verilen para verilirdi, ayrıca Osmanlı padişahlarından da cülus adı altında maaş alırlardı. Padişah Yeniçeri ocağı için resmi olarak baba statüsündeydi. Yeniçeriler direk Padişaha bağlı bir birlik olup sadece ondan emir alırlardı. Hatta Yeniçerilerin lideri konumunda olan Yeniçeri ağası Divan üyesiydi.

Yeniçeri ordusu, Osmanlı imparatorluğunun yükselme döneminde Avrupa'ya korku salan en önemli ordulardan olmuş, özellikle 15. yüzyılda çağın en etkili ve güçlü askeri ordusu olarak anılmıştır. Hatta Avrupa kıtasında Macar ordusu ile birlikte en disiplinli ordu olarak gösterilmişlerdir. Kanuni Sultan Süleyman’ın Mohaç Meydan Muharebesi ile Macar Krallığına son vermesinin ardından bu sıfat Osmanlı Yeniçerilerinin eline geçer.

Yeniçerilerin Kaldırılması


1683 yılında devşirme sistemi kalkar ve Yeniçeri ocağına Anadolu köylerinden gençler alınmaya başlar. Ancak yeni sistem ile ocağa alınan Yeniçerilerin amacı eskisi gibi “gaza” fikri değil, Yeniçeri ayrıcalıkları ve maaşından yararlanma isteği olmuştur. IV. Mehmed döneminden sora gönüllülerden ocağa alınmaya başlanmış, aileler iyi bir kariyer ve gelecek olarak düşündükleri Yeniçeri ocağına çocuklarını gönüllü yollamışlardır. Buda Yeniçerilerin bozulmasına hız kazandırmıştır. Çünkü Yeniçeriler çok iyi maaş alıyor ve ticarette vergi vermiyordu. Hatta çoğu Yeniçeri saray çevresinde edindiği nüfuzu ve birikimlerini, emekli olduktan sonra kullanarak ticarete atılmış, vergiden muaf olmaları sayesinde de zengin bir hayat sürmüştür. Yeniçeri ocağı Sultan II. Mahmut döneminde kaldırılmıştır.(1826) Buna rağmen Yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra bile batıda Osmanlı ordusunun sembolü olmuştur.

Yeniçerilerin Bilinmeyen Özellikleri


Yeniçeriler ve Osmanlı ordusu, savaştan önce meşhur mehteran ile savaş alanına büyük bir ses ile gelmeye başladığından, düşmanın titremeye başladığı bir gerçekti ve çoğu batılı tarihçilerde bunu onaylar. Marşları sebebiyle tarihteki ilk ordu bandosu Yeniçerilerindir. Besteleri, aralarında Mozart ve Beethoven olmak üzere pek çok ünlü besteciye ilham kaynağı olmuştur.

Yeniçerilerde saç kesimi konusunda serbestlik bulunmaktaydı. Kanuni dönemindeki Avusturya’nın Osmanlı elçisi O. Ghiselin, Yeniçerilerin saç modelleri arasında, atkuyruğunun popüler olduğuna değinmiştir. Yeniçeriler Bektaşi mezhebine mensup olup koruyucuları Hacı Bektaşi Veli’dir.

Yeniçeriler, özellikte Osmanlı'nın Yükseliş döneminde katıldıkları savaşlar nedeniyle, Avrupa'nın bilinçaltında halen korkulan bir ordu olup, özellikle Avusturya ve İtalya'da Yeniçerilere İthafen, çocukları korkutmak amacıyla, susun Türkler Geliyor ve hadi yatın Türkler geliyor şeklinde özdeyişler ve atasözleri bulunmaktadır.
Yeniçeriler modern anlamda dünyada ilk daimi ordudur.